ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠ-ΔΕΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:  ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ

έξοδα κηδείας δεη

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

  1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
  2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών γραφείου τελετών.
  3. Εξωφλητική απόδειξη γραφείου τελετών.
  4. Βιβλιάριο ασθένειας.
  5. Λογαριασμός ΔΕΗ για διακοπή μειομένου τιμολογίου (ΔΕΗ).
  6. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του δικαιούχου.
  7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ευκρινώς το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του δικαιούχου και ο IBAN.
  8. Αίτηση.

Το ποσό που απονέμει για τον άμεσα συνταξιούχο ανέρχεται στα 2964 €.

Το ποσό που απονέμει για έμμεσα ασφαλισμένο/η ανέρχεται στα 1482 €, ακόμα και αν ο/η άμεσα συνταξιούχος ζει.